Elektron Online

Internetowy sklep elektro-techniczny

zawartość koszyka (pusty)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1.
Postanowienia wstępne

Regulamin

 1. Regulamin określaj zasady składania Zamówień, zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych przez Elektron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze E-sklepu, jak również prawa i obowiązki Stron Umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy zawartej pomiędzy Elektronem a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego (chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej), a powoływanie się na Regulamin w jakichkolwiek Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane.
 3. Korzystanie przez Kupującego z E-sklepu, w tym w szczególności logowanie lub wypełnianie formularzy dostępnych na stronach E-sklepu, zawarcie przez Strony Umowy za pośrednictwem E-sklepu, stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Kupującego z Regulaminem i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży/zakupu obowiązujących u Kupującego, a pozostających w sprzeczności z Regulaminem i zastąpienie ich niniejszym Regulaminem. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim ma również zastosowanie, w przypadku, gdy Elektron nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany u Kupującego. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem E-sklepu. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem elektrongostynin.pl skąd można go także pobrać w wersji PDF. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w E-sklepie. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 5. Elektron ma prawo dokonania uzupełnienia lub zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 6. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Elektron na jego stronie internetowej z podaną datą publikacji i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Kupującego będącego Konsumentem, w terminie 5 Dni Roboczych od daty ich ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Kupującego uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu.

Definicje

 

 

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin (wraz z załącznikami).
  2. Elektron - Firma Handlowa „Elektron” Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Spółka Jawna z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Kutnowska 74A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038693, NIP 7750003992, REGON 610170307, Tel. 24 235 62 26,
   e-mail: info@elektrongostynin.pl  
  3. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zakupu Towaru u Elektronu za pośrednictwem E-sklepu; jeśli Kupującym nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Kupującego, poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Elektronu za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Kupującego w imieniu i na rzecz którego działa); Przyjmuje się, że osoby dokonujące za Kupującego i w jego imieniu czynności faktycznych są do tego umocowana przez Kupującego niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Kupującego, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Kupującego jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Kupującego, w tym braku takiej podstawy.
  4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową. Do Konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego, o ile Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wyraźnie nie stanowią inaczej. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, dane postanowienie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Umów z udziałem Konsumenta, a nie stosuje się go do umów z udziałem przedsiębiorcy.
  5. E-sklep – zorganizowana przez Elektron na jego stronie internetowej i będąca jego własnością, prowadzona w języku polskim, wirtualna platforma handlowa dostępna pod adresem elektrononline.pl, w którym Kupujący, za pośrednictwem Formularza lub Konta, dokonują zakupu Towarów prezentowanych przez Elektron w E-sklepie, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.
  6. Towary – towary handlowe prezentowane do sprzedaży przez Elektron za pośrednictwem E-sklepu w trybie objętym niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w E-sklepie obok zdjęcia Towaru. Towary oraz Ceny prezentowane w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 k.c.).
  7. Konto lub Konto użytkownika – utworzone po rejestracji i prowadzone dla Kupującego  przez Elektron pod unikalną nazwą (Loginem) indywidualne konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach E-sklepu, którego założenie, zarządzanie i likwidacja podporządkowane są niniejszemu Regulaminowi. Konto jest własnością Elektronu i może być w każdej chwili usunięte bez podania przyczyny. Rejestrując Konto, Kupujący tym samym akceptuje treść niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązuje się ją stosować.
  8. Formularz lub Formularz Zamówienia - usługa dostępna w E-sklepie, za pomocą której Kupujący może dokonać zakupu Towarów w trybie i na zasadach objętych niniejszym Regulaminem bez rejestracji Konta.
  9. Zamówienie – sporządzone i wysłane przez Kupującego z Konta lub za pomocą Formularza zamówienie na zakup konkretnych Towarów, zawierające w szczególności informacje o rodzaju, ilości i Cenie zamawianego Towaru, wybranej przez Kupującego metodzie płatności za Towar wraz z kosztami pakowania i dostawy oraz wybranej przez Kupującego metodzie dostawy. Zamówienie stanowi ofertę Kupującego zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Elektronu na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu.
  10. Umowa – zawarta między Stronami umowa sprzedaży Towarów Elektronu Kupującemu na warunkach wynikających z zaakceptowanego przez Elektron Zamówienia Kupującego i Regulaminu. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili zaakceptowania przez Elektron Zamówienia Kupującego. Każdorazowo Regulamin ma zastosowanie do Umowy w zakresie postanowień odrębnie Umową nieuregulowanych.
  11. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 • §2.
  Korzystanie z E-sklepu
 1. Warunkiem korzystania z E-sklepu jest akceptacja Regulaminu. Korzystanie z E-sklepu oznacza, że Kupujący zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 2. Do korzystania z usług dostępnych w E-sklepie konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, w szczególności posiadanie sprzętu o co najmniej następujących parametrach:
  1. Komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer, wersja 10 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze ) obsługująca CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 1024x768,
  2. Zainstalowanej wtyczki MacromediaFlashPlayer
  3. Włączonej obsługi plików cookies,
  4. Włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  5. Systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux, IOS
  6. Dostępu do Internetu,
  7. Aktywnego konta e-mail,
  8. Aktywnego numeru telefonu, w przypadku zakupów za pośrednictwem Formularza.

 

 1. Kupujący korzystający z E-sklepu wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z rejestracją Konta i zawarciem Umowy, w tym koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych obowiązują Kupującego zgodnie z taryfą jego operatora i Kupujący pokrywa je we własnym zakresie.
 2. Kupujący ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Kupujący ponosi ryzyko, a także konsekwencje opisane w ustępach następnych niniejszego paragrafu oraz pełną odpowiedzialność z tytułu nie aktualizowania danych lub podania danych niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
 3. Korzystać z E-sklepu może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności przez Kupującego (co wynika z zasad reprezentacji Kupującego jako podmiotu lub udzielonego pełnomocnictwa). Przyjmuje się, że dokonywanie jakichkolwiek czynności w E-sklepie oznacza posiadanie przez osobę dokonującą tych czynności, umocowania do ich dokonania.
 4. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz treści o charakterze obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Elektronu czy osób trzecich.
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Elektron odnośnie prawdziwości, zgodności z prawem, rzetelności danych/informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia lub jakichkolwiek danych/informacji zamieszczanych przez Kupującego w E-sklepie, Elektron może w dowolnym czasie żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia danych/informacji w wybranej przez siebie formie, żądając jednocześnie dodatkowych dokumentów. Do czasu otrzymania przez Elektron informacji/dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie obowiązki Elektronu wynikające z Regulaminu, są zawieszone.
 6. W przypadku opisanym w ustępie poprzednim lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu przez Kupującego, Elektron może bez dodatkowego weryfikowania danych/informacji Kupującego lub bez wzywania do zaprzestania naruszeń, według wyboru Elektronu (poniższe mogą zostać zastosowane łącznie):
  1. a) Odmówić rejestracji Konta;
  2. b) Odmówić wykonania Umowy przez Elektron (jeśli dojdzie do zawarcia Umowy), bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Elektronu,
  3. c) Usunąć Konto,
  4. d) Uniemożliwić Kupującemu korzystanie z E-sklepu,
  5. e) wszcząć przeciwko Kupującemu postępowanie karne w sprawie doprowadzenia Elektronu do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem,
  6. f) dochodzić od Kupującego pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Elektronu.
 7. Jeśli sankcje, o których mowa w ustępie poprzednim nastąpiły po dokonaniu wpłaty przez Kupującego ceny za Towar lub kosztów dostawy zgodnie z Umową, Elektron według własnego wyboru może dokończyć wykonanie Umowy lub od Umowy odstąpić i zwrócić kwotę dokonanej wpłaty Kupującemu, bez odsetek i kosztów dodatkowych (np. kosztów wykonania przelewu), pomniejszoną o koszty poniesione przez Kupującego na przygotowanie Umowy.

 

 

 

 • §3.
  Konto użytkownika lub Formularz Zamówienia
 1. Pełny dostęp do funkcji i usług świadczonych w ramach E-sklepu jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta wymagającego rejestracji. Posiadanie Konta zapewnia możliwość:
  1. dokonywania zakupu Towarów,
  2. wystawiania ocen poszczególnym Towarom,
  3. przeglądania historii zakupów,
  4. zapamiętania danych osobowych i adresów Kupującego,
  5. przeglądania historii wiadomości,
  6. otrzymywania kuponów i rabatów do wykorzystania w E-sklepie.
 2. Dokonywanie zakupu Towarów za pośrednictwem E-sklepu jest również możliwe bez konieczności rejestrowania Konta przez Kupującego, tj. poprzez złożenie Zamówienia w opcji „Zakupy bez logowania”, tj. za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Korzystanie z E-sklepu za pośrednictwem Formularza nie daje pełnego dostępu do zasobów i opcji E-sklepu, takich jak:
  1. wystawianie ocen poszczególnym Towarom;
  2. przeglądanie historii zakupów,
  3. zapamiętanie danych osobowych i adresów Kupującego,
  4. przeglądanie historii wiadomości.
 3. W celu rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych Kupującego (pola oznaczone gwiazdką –„*”).
 4. W celu aktywacji Konta, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny, w który Kupujący musi kliknąć.
 5. Po dokonaniu aktywacji Konta, na adres e-mail Kupującego wysłana zostanie wiadomość z danymi niezbędnymi do logowania (w tym z hasłem do Konta).
 6. Hasło do Konta można w każdym czasie zmienić po zalogowaniu się na Konto, wybierając zakładkę „Hasło dostępu” w menu „Moje konto”. Zmiana hasła jest zalecana niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu, dla bezpiecznego korzystania z Konta.
 7. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem udostępnieniem swojego Konta lub ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim a także utraty loginu i /lub hasła, do czasu zgłoszenia tego faktu Elektronowi i zablokowania Konta przez Elektron.
 8. Elektron ma prawo usunąć Konto w sytuacji, gdy nie było logowania na Koncie przez co najmniej jeden rok.
 • §4.
  Składanie zamówienia – zawarcie Umowy
 1. Elektron zamieszcza w E-sklepie ogłoszenia o zaproszeniu do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, w postaci prezentacji Towarów i sugerowanej ceny.
 2. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia ( w tym w dni ustawowo wolne od pracy), z zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Elektron odbywa się wyłącznie w Dni Robocze.
 3. Kupujący komponuje Zamówienie wybierając Towary i „wkładając je” do wirtualnego koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka” znajdującego się obok Towaru. Włożenie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, ani nawet ze złożeniem Elektronowi przez Kupującego oferty zawarcia takiej umowy.
 4. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne Kupującego (pola oznaczone gwiazdką –„*”) na etapie składania Zamówienia.
 5. Kupujący ma możliwość skontrolowania i zmiany wszelkich danych wprowadzonych do rubryk E-sklepu, przed złożeniem Zamówienia.
 6. Zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniemprzezKupującego Zamówienia czyli oferty zawarcia z Elektronem Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, na warunkach i cenach wynikających z Zamówienia oraz Regulaminu.Zamówienie  (oferta) Kupującego jest ważne przez 30 Dni Roboczych od daty jego złożenia.
 7. Złożenie przez Kupującego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczeń w nim zawartych, jak również oświadczenia, że Kupujący:
  1. ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne lub jakiekolwiek inne (w tym upadłościowe lub likwidacyjne), które może negatywnie odbić się na kondycji finansowej Kupującego, a przez to na zdolności do zapłaty za Towary kupione w E-Sklepie,
  2. jest uprawniony do używania karty kredytowej/płatniczej;
  3. będący osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej, pozostającym w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską, poinformował małżonka o zawarciu i treści Umowy, a małżonek wyraził na nią zgodę,
  4. akceptuje faktury VAT bez podpisu; W razie gdyby Kupujący nie akceptował faktur bez podpisu, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia”,
  5. osoba działająca w imieniu i na rzecz Kupującego, jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Kupującego i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Elektronu za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Kupującym). Na potrzeby Regulaminu i Umowy, przyjmuje się, że osoba składająca ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Kupującego, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy,
  6. Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych Elektronu, w tym do przekazywania tych danych innym podmiotom, świadczącym na rzecz Elektronu usługi marketingowe i reklamowe. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, należy wyraźnie zaznaczyć podczas składania Zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia”.
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej e-mailem. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia”,
  8. ma obowiązek informowania Elektronu o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz danych podanych przy rejestracji Konta, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od zmiany tych okoliczności/danych, w formie co najmniej e-mail, pod rygorem nieważności. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie negatywne konsekwencje obciążają Kupującego.
 8. Elektron potwierdzi Kupującemu niezwłocznie (po złożeniu Zamówienia) fakt otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kupującego adres e-mail.
 9. Po zweryfikowaniu przez Elektron Zamówienia Kupującego pod kątem dostępności Towaru, ceny Towaru, zasad dostawy i innych elementów Zamówienia, Elektron albo:
  1. Złoży Kupującemu nową ofertę (dalej: Nowa oferta) obejmującą nowe warunki realizacji Zamówienia Kupującego, jeśli warunków wynikających z Zamówienia Kupującego nie można utrzymać; albo
  2. Potwierdzi przyjęcie Zamówienia przez Elektron do wykonania na adres e-mail Kupującego.
 10. Nowa oferta Elektronu (o której mowa w ust. 9 pkt. a niniejszego paragrafu) jest ważna przez 14 dni od przesłania jej Kupującemu.
 11. Jeśli Kupujący chce zawrzeć Umowę na warunkach wynikających z Nowej oferty, potwierdza zawarcie Umowy odpowiadając na wiadomość od Elektronu zawierającą ofertę. Złożenie potwierdzenia zawarcia Umowy, prowadzi do zawarcia Umowy na zasadach wynikających z Nowej oferty i Regulaminu. Brak odpowiedzi Kupującego oznacza, że nie przyjął on Nowej oferty Elektronu i nie doszło do zawarcia Umowy.  
 12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Elektron do wykonania (o którym mowa w ust. 9 pkt. b niniejszego paragrafu), stanowi przyjęcie oferty Kupującego przez Elektron i zawarcie Umowy sprzedaży Towarów objętych potwierdzeniem Elektronu (dalej zwane także: zaakceptowanym Zamówieniem). Brak potwierdzenia Zamówienia przez Elektron uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy.
 13. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Kupującego, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 14. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Elektronu w związku Umową nie są dla Elektronu wiążące.
 • §5.
  Cena i warunki płatności

Cena Towaru

 1. Cena Towaru widoczna w E-sklepie, wyrażona w złotych polskich (oznaczonych zł lub PLN) stanowi orientacyjną cenę brutto Towaru (zawierającą aktualnie obowiązującą stawkę VAT na dany Towar).
 2. Cena dotyczy jednej sztuki Towaru, z wyjątkiem sytuacji, w których wprost wskazane jest, że cena dotyczy innej ilości Towaru.
 3. Cena podana w E-sklepie nie jest wiążąca i może ulec zmianie przy każdym kolejnym połączeniu internetowym, aż do chwili zawarcia Umowy.
 4. Cena Towaru nie obejmuje kosztów pakowania ani dostawy. Koszt pakowania i dostawy (jako koszt dostawy) uwidoczniony jest oddzielnie podczas składania Zamówienia. Jeśli nie jest widoczny oddzielnie koszt  dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu pakowania i dostawy.

Warunki płatności za Towar

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Elektronu ceny za Towary, wynikającej z Umowy.
 2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zakupiony Towar:
  a. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Elektron powierzył dostawę zakupionego Towaru (płatność za pobraniem);
  b. przelewem bankowym przed dostawą. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Elektronu podany w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego przez Elektron po zawarciu Umowy;
  c. Kartą kredytową/płatniczą – na zasadach wynikających z Regulaminu płatności kartą (Regulamin dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm ).
  d. Płatnością w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
   
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku braku otrzymania zapłaty za Towar w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (płatność przelewem, kartą) lub w dacie dostawy (płatność za pobraniem, gotówką) Elektron anuluje zaakceptowane Zamówienie, o czym powiadomi Kupującego mailem. W tej sytuacji, aby dokonać zakupu Towaru, Kupujący musi ponownie przejść procedurę złożenia Zamówienia.

Zmiana cen Towarów

 1. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie obciążeń publicznoprawnych, Elektron ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 2. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Elektronowi w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy.
 3. Elektron zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem dwóch ustępów poprzedzających.

Postanowienia inne

 1. Kupującemu nie przysługuje wobec Elektronu prawo złożenia oświadczania o potrąceniu, ani dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) wierzytelności Kupującego wobec Elektronu, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Elektronu.
 2. Towar pozostaje własnością Elektronu aż do całkowitej zapłaty za ceny za Towar przez Kupującego.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie ceny za Towar i/lub koszty dostawy przez Elektron, rozumie się przez to zwrot nominalnej kwoty wpłaconej przez Kupującego, bez odsetek i kosztów, pomniejszonej o koszty poniesione przez Elektron na przygotowanie Umowy.
 • §6.
  Dostawa Towaru

Sposób i miejsce dostawy

 1. Kupujący wybiera sposób dostawy spośród form dostępnych w E-sklepie podczas składania Zamówienia (np. kurier, paczkomat, odbiór osobisty itp.). Dostawa Towarów nietypowych (np. ze względu na rozmiar/wagę/ilość Towaru itp.) będzie uzgadniana przez Strony indywidualnie.
 2. Dostawa Towaru następuje na terytorium Polski, do miejsca dostawy wskazanego w Umowie.
 3. Miejscem dostawy może być dowolna lokalizacji podana przez Kupującego lub jedna z lokalizacji Elektronu, wskazana w opcjach dostawy podczas składania Zamówienia przez Kupującego.
 4. Dostawa poza granice Polski, następuje na warunkach indywidualnie przez Strony uzgodnionych co najmniej mailem pod rygorem nieważności. W sytuacji wyboru opcji wysłania Towaru za granicę, Kupujący zobowiązany jest podać w „uwagach do zamówienia” informację o adresie preferowanej dostawy, a Elektron skontaktuje się z nim indywidualnie w celu zaproponowania terminu i kosztów dostawy.
 5. Elektron nie świadczy usług transportowych.
 6. Elektron zapewnia dostawę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika/kuriera lub operatora pocztowego (dalej ogólnie: przewoźnik).
 7. Elektron nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub powstałe po dacie przekazania Towaru przewoźnikowi.

Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny Towaru, jako osobna pozycja, podczas składania Zamówienia.
 2. Wysokość kosztu dostawy może zależeć od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy (np. kurier, paczkomat), miejsca dostawy (wysyłka czy odbiór w miejscu) i sposobu płatności wybranego przez Kupującego (np. za pobraniem). Przy dostawach niestandardowych (ze względu na wymiary Towaru lub odległość dostawy – poza granice Polski), koszt dostawy jest ustalany indywidualnie.
 3. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy Towaru (w tym pakowania, transportu, ubezpieczenia, należności celnych – jeśli dostawa jest za granicę itp.) wynikających z Umowy na równi z obowiązkiem zapłaty ceny za Towar.

Termin realizacji dostawy

 1. Maksymalny czas realizacji dostawy Towaru wynosi 30 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następującego. Po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zaakceptowanego Zamówienia, poprzez przesłanie do Elektronu oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Elektron niezwłocznie zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, a Konsumentowi także zapłacone przez niego koszty dostawy Towaru.
 2. Data dostawy może ulec przesunięciu przez Elektron maksymalnie do 14 Dni Roboczych w stosunku do daty podanej Kupującemu, bez konieczności podawania przyczyny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Elektron i nie rodzi jego odpowiedzialności odszkodowawczej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Elektron uzgodni z Kupującym nową datę dostawy.
 3. Maksymalny czas realizacji dostawy Towaru, o którym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu nie dotyczy dostawy Towarów nietypowych (§ 6 ust. 1 Regulaminu) lub dostawy niestandardowej (§ 6 ust. 9 Regulaminu). W wypadku dostaw o których mowa w zdaniu poprzednim, czas realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie i jest to zawsze czas szacowany, który może ulec zmianie bez ryzyka jakiejkolwiek odpowiedzialności Elektronu.

Przyjęcie dostawy

 1. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili przedstawienia go do załadunku w „Miejscu odbioru” wynikającym z Umowy lub w chwili przedstawienia Towaru do rozładunku Kupującemu w miejscu dostawy (dalej: „data dostawy”), wynikającym z Umowy. Od tego momentu Kupujący, który nie dokona odbioru Towaru pozostaje w opóźnieniu i ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru.
 2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego w dacie dostawy.
 3. Kupujący zobowiązuje się przyjąć Towar od przewoźnika w dacie dostawy. Przez przyjęcie Towaru rozumie się podpisanie dokumentów dostawy przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną i przybicie pieczęci Kupującego (jeśli jest przedsiębiorcą), w tym podpisanie dokumentu dostawy z zastrzeżeniem wad, jeśli zostaną stwierdzone. Przyjmuje się, że osoba podpisująca dokumenty dostawy jest do tego umocowana przez Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania rozładunku Towaru za pomocą odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do rozładunku tego rodzaju Towarów oraz przy użyciu należycie wykwalifikowanego personelu. Za wady Towaru powstałe podczas rozładunku, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić dostarczony Towar pod kątem ilości i jakości/asortymentu tj. zgodności z Umową przed przystąpieniem do rozładunku i w razie rozbieżności, zastrzeżenia wpisać na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty powoływania się na tego typu wady w późniejszym terminie.
 6. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w dacie dostawy, przed przystąpieniem do rozładunku i zaznaczyć stwierdzone wady na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 5 dni od odebrania Towaru). Stanowi to podstawę do skutecznego zgłoszenia reklamacji do Elektronu.
 7. Przystąpienie przez Kupującego do rozładunku, bez podpisania dokumentów dostawy jest równoznaczne z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.
 8. Przyjmuje się, że osoba dokonująca rozładunku jest do tego umocowana przez Kupującego.
 9. W przypadku dostawy Towaru polegającej na odbiorze Towaru przez Kupującego z lokalizacji Elektronu, zastrzeżenia dotyczące wad dostawy, o których mowa w ustępach poprzedzających należy sporządzić przed przystąpieniem do załadunku Towaru, na dokumentach dostawy. Wszelkie postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
 10. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie (w szczególności o których mowa w ust. 13 – 21 i 24 – 25 i 28) i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 11. W przypadku, gdy Kupujący w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał odbiór Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi przyjęcia Towaru; miejsce dostarczenia Towaru przez przewoźnika będzie niedostępne; nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Elektron może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości ceny za Towar wynikającej z Umowy, co nie pozbawia Elektronu prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, a także innych praw wynikających z Regulaminu.

Reklamacja dostawy

 1. W przypadku stwierdzenia wad dostawy tj. ilościowej lub jakościowej (asortymentowej) niezgodności z Umową lub naruszenia opakowania Towaru (powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które Kupujący ma prawo zgłaszać przez cały okres gwarancji), Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia pisemnej pod rygorem nieważności reklamacji dostawy, zawierającej szczegółowy opis wady wraz z uzasadnieniem, datę, czytelny podpis Kupującego i załączenia do tak sporządzonej reklamacji dokumentu dostawy, sporządzonego z zastrzeżeniami o istnieniu wad i podpisami Kupującego i przewoźnika – pod rygorem nieważności.
 2. Reklamację, sporządzoną w sposób opisany w ustępie poprzedzającym, należy wysłać listem poleconym w dacie dostawy, pod rygorem nieważności. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.
 3. Elektron ma 14 Dni Roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie i poinformowanie o tym Kupującego co najmniej mailem. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Elektron.
 4. W przypadku uznania reklamacji Elektron zobowiązany jest, według własnego wyboru, do dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Kupującym, ale nie krótszym niż 14 Dni Roboczych, na własny koszt lub też do proporcjonalnego obniżenia ceny ostatecznej Towaru.
 5. Do ponownej dostawy Towaru na skutek uznanej przez Elektron reklamacji dostawy, wszystkie postanowienia dotyczące dostawy stosuje się odpowiednio.

Dokumenty dostawy

 1. Wraz z każdą dostawą Towaru dostarczany jest także dokument dostawy taki jak: list przewozowy, dokument WZ lub inny w dwóch egzemplarzach – jeden dla Elektronu (przewoźnika) i jeden dla Kupującego.
 2. Do każdej dostawy sporządzany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien zaznaczyć odpowiednie pole podczas składania Zamówienia, w przeciwnym wypadku Kupujący otrzyma wyłącznie paragon fiskalny.
 4. Faktura VAT jest przesłana w formie elektronicznej, chyba, że Kupujący zaznaczy podczas składania Zamówienia, że chce otrzymać fakturę papierową.
 • §7.
  Zasady reklamacji Towaru (dla Konsumentów)
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do Umów z udziałem Konsumentów.
 2. Elektron zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 3. Elektron nie udziela gwarancji na Towar. Jeśli producent Towaru lub inny podmiot udziela gwarancji, jest ona udzielana na warunkach przewidzianych przez producenta lub inny podmiot w dokumencie gwarancyjnym
 4. Jeśli towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
 5. Reklamacje należy przesyłać na piśmie pod rygorem nieważności, na adres Elektronu. 
 6. Reklamacja jest uważana za prawidłowozgłoszoną, jeśli:
  1. jest sporządzona na piśmie (zawiera opis wady/niezgodności towaru z umową oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez kupującego) i doręczona Elektronowi (reklamacja wysłana drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego pisma, nie stanowi spełnienia wymogu pisemności);
  2. do reklamacji załączony jest reklamowany towar (a jeśli towar jest niestandardowych wymiarów i był dostarczany na skutek indywidualnych uzgodnień, Konsument zobowiązany jest przechowywać towar przez okres co najmniej 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub do daty rozpatrzenia reklamacji przez Elektron, jeśli data ta przypada wcześniej, w sposób umożliwiający zbadanie towaru przez Elektron, jeśli Elektron zdecyduje, że jest taka potrzeba);
  3. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (np. Faktura VAT, potwierdzenie przelewu wykonanego przez kupującego).
 7. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w punkcie poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w niniejszym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana
 8. Prawidłowo zgłoszona Reklamacja, co do której Elektron nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 9. Elektron może ale nie musi, zwrócić się do Konsumenta o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Elektron żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.
 • §8.
  Odpowiedzialność Elektronu
 1. Jedynym obowiązkiem Elektronu wynikającym z Umowy, jest dochowanie należytej staranności.
 2. Elektron nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność i/lub błędy w funkcjonowaniu E-sklepu jak również za przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się z E-sklepem.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zarówno Konto jak i dostęp do E-sklepu nie musi być dostępne w sposób ciągły, a Kupującemu nie jest należne z tego powodu (niemożliwości połączenia się ze E-sklepem) jakiekolwiek wynagrodzenie ani odszkodowanie na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 4. Elektron dołoży należytej staranności aby nie dopuszczać lub eliminować ww. sytuacje, jednak w razie ich zaistnienia, Elektron nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego, w szczególności za niemożliwość dokonania zakupu Towaru w danym momencie, po danej cenie, czy w ogóle.
 5. Elektron nie udziela gwarancji na Towary znajdujące się w ofercie handlowej E-sklepu. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie (np. producenta) dostępna jest za pośrednictwem E-sklepu w opisie znajdującym się przy Towarze.
 6. Elektron wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Postanowienie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do Konsumentów.
 7. Wszelka odpowiedzialność Elektronu ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Kupującego, należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny za Towar zamówiony przez Kupującego.
 8. Elektron nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Elektron są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 9. Elektron nie odpowiada za szkody w mieniu Kupującego ani osób trzecich wyrządzone przez wadliwy Towar.
 10. Elektron nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.
 • §9.
  Ustanie Umowy
 1. Elektron może według własnego uznania wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania Kupującego do zaprzestania naruszeń, w przypadku gdy Kupujący narusza którekolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy, w tym w szczególności:
  1. a) obowiązek przyjęcia Towaru w Dacie i Miejscu Dostawy,
  2. b) obowiązek zapłaty za zaakceptowane Zamówienie,
  3. c) zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. d) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu oraz
  5. e) obowiązek, o którym mowa § 4 ust. 7 pkt. g Regulaminu,
  6. f) inne obowiązki, po jednokrotnym wezwaniu przez Elektron do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Elektron w tym wezwaniu.
 2. W przypadkach o których mowa w ustępie poprzedzającym, Kupującemu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie cywilnoprawne względem Elektronu, których to niniejszym Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie.
 3. Elektron może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od Umowy odstąpić, gdy z przyczyn niezależnych od Elektronu, a dotyczących producenta Towaru, Elektron nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Elektron powiadomi o tym Kupującego drogą mailową na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Jeśli sytuacja taka powstanie po zapłacie przez Kupującego ceny za Towar lub kosztów dostawy, Elektron zwróci Kupującemu wpłacone kwoty, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 4. Z chwilą rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wszelkie należności przysługujące Elektronowi od Kupującego na podstawie niniejszego Regulaminu lub Umowy stają się natychmiast wymagalne.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, zaś Elektron jest uprawniony do dokonania potrącenia odszkodowania za zmniejszenie wartości Towaru, o którym mowa w niniejszym ustępie, ze zwracanej Konsumentowi płatności, nawet jeśli roszczenie to nie stało się jeszcze wymagalne. Szczegółowe zasady odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 • §10.
  Doręczenia
 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają korespondencję w formie faxu, o ile wynika to wyraźnie z Regulaminu lub Umowy. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Koncie, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Doręczenia korespondencji Kupującemu uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
  2. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;
  1. W formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane listem poleconym na adres Kupującego wynikający z Konta:
  2. W formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Kupującego podany w Koncie lub Formularzu – w dacie i godzinie wysłania przez Elektron;
  3. W formie faksu - jeśli pismo zostało wysłane na numer faksu Kupującego podany w Koncie lub Formularzu – w dacie i godzinie wysłania przez Elektron.
 3. Doręczenia korespondencji Elektronowi uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Elektron. Jeśli doręczenie korespondencji do Elektronu nastąpiło, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, w Dniu Roboczym przed godziną 8.00 rano lub po godzinie 16.00 po południu lub w dniu wolnym, przyjmuje się że doręczenie nastąpiło w kolejnym Dniu Roboczym.

Adres e-mail lub numer faksu Kupującego lub adres korespondencyjny, jest adresem e-mail lub numerem faksu podanym w Koncie lub Formularzu, a nadto na który Elektron przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu e-mail lub numeru faksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wiążąca dla Elektronu od momentu wyraźnego pisemnego powiadomienia go o tym fakcie. W przypadku braku otrzymania przez Elektron powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail lub numeru faksu jest dla Elektronu niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane według wyboru Elektronu na dotychczasowy adres e-mail lub numer faksu lub nowy adres e-mail lub nr faxu, uważa się za skutecznie doręczone Kupującemu.

 • §11.
  Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa
 1. W czasie trwania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują się wzajemnie względem siebie do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej Strony nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się  wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe (w szczególności dotyczące uzyskanych rabatów, opustów lub promocji na rzecz Kupującego) i organizacyjne każdej ze Stron, w tym także treść indywidualnie uzgodnionych postanowień Umowy.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Strony, której owe informacje dotyczą, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Strony, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszej Umowy
 3. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu żadnej ze Stron nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.
 • §12.
  Siła Wyższa
 1. Elektron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się wszelkie okoliczności poza kontrolą Elektronu. Za zdarzenia Siły Wyższej strony uznają w szczególności: powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze  strony właściwych, władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, bez względu na to czy mogły zostać przewidziane.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności Siły Wyższej, bez negatywnych konsekwencji dla Elektronu.
 2. Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończeniu ww. okoliczności nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z powołania się na klauzulę Siły Wyższej.
 • §13.
  Dane osobowe
 1. Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • §14.
  Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Regulamin, jak i wszelkie Umowy zawierane przez Elektron, podlegają prawu polskiemu, a w sprawach w nich nieuregulowanych  znajdują zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 3. Językiem obowiązującym w kontaktach między stronami jest język polski i wszelkie informacje i korespondencja są wiążące wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
 4. Jeżeli Umowa zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacje te będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.  
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Elektron dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Elektron dokumentu.
 6. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich spraw wynikających z zawieranych przez Elektron Umów jest Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu.
 7. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu i Umowy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. W sprawach z udziałem Konsumentów, w zakresie postanowień stanowiących klauzule abuzywne, art. 385 1 2 kodeksu cywilnego stosuje się.
 8. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Elektron jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu i Umów, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Umów (na korzyść Kupującego) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku nie wynikającego z Umowy lub Regulaminu, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Elektron, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z Regulaminu.
 9. Konsument może zwrócić się do Elektronu o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Elektronu, skorzystanie z E-sklepu przez Konsumenta, stanowi akceptację Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 10. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy;
  2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy;
  3. Załącznik nr 3 – polityka prywatności Elektronu;
 11. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2019 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Elektron 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Obowiązuje od dnia 23.09.2019

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dla Konsumentów


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odbioru towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru oraz dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elektron.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi:
  • w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • w stosunku do rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Rzecz uważa się za nierozłącznie połączoną z innymi, jeżeli fizyczne rozłączenie rzeczy spowodowałoby jej uszkodzenie lub istotną zmianę
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 5. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Firmę Handlową „Elektron” Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Spółka Jawna z siedzibą: ul. Kutnowska 74A, 09-500 w Gostyninie, Tel. 24 235 62 26, e-mail: zamowienia@elektron.elsigma.pl (dalej: Elektron), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 7. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, na adres wskazany na stronie internetowej www.elektrongostynin.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Elektron prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 8. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Elektron zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elektron), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Elektron został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Zwrotu płatności Elektron dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku płatności dokonanej przez Konsumenta gotówką, zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a Regulaminu, zwrot płatności nastąpi przekazem pocztowym na adres pierwotnego miejsca dostawy), chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Elektron może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towar należy odesłać lub przekazać Elektronowi na adres ul. Kutnowska 74A, 09-500 Gostynin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Elektron o odstąpieniu od Umowy. Wyboru sposobu dostarczenia Elektronowi zwracanego Towaru dokonuje Konsument, z uwzględnieniem pkt 6, przy czym Elektron zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Termin zwrotu Towaru jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłana/przekazany Elektronowi przed upływem terminu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 

Załącznik nr  2 do Regulaminu

Obowiązuje od dnia 23.09.2019

Formularz wzorcowy odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i wysłać z powrotem wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu )

Oznajmienie o odstąpieniu od umowy

Adresat:

Firma Handlowa „Elektron”  Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Spółka Jawna z siedzibą: ul. Kutnowska 74A, 09-500 Gostyninie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038693, NIP 7750003992, REGON 610170307,  Tel. 24 235 62 26, e-mail: zami@elektron.elsigma.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) :

    

Numer zamówienia:

Data zamówienia towaru:      

Data otrzymania towaru (data odbioru towaru):      

Imię i nazwisko Konsumenta:      

Adres Konsumenta:      

Wnoszę o zwrot ceny w następujący sposób:

 

                _____________________

                               /podpis/

 

Data:      

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych (dalej: Dane) Kupujących będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych dokonujących czynności faktycznych i prawnych w imieniu lub na rzecz pozostałych Kupujących niezależnie od podstawy prawnej umocowania czy braku takiego umocowania (dalej: Osoby) korzystających z E-sklepu dostępnego pod adresem elektrononline.pl, których Dane są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem E-sklepu oraz rodzaj, sposób i cel wykorzystywanych przez Elektron plików cookies.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część i wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.2.Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest Firma Handlowa „Elektron” Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Spółka Jawna z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Kutnowska 74A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krejowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038693, NIP 7750003992, REGON 610170307, e-mail: info@elektrongostynin.pl telefon: +48 24 235 62 26 , dalej: Elektron.
 2. Elektron oświadcza, że Dane Osoby są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Poprzez zapoznanie się i akceptację Polityki Osoba oświadcza, że ma świadomość, że korzystając z E-sklepu (w szczególności rejestracja i korzystanie z Konta, wypełnianie i wysyłanie Formularza oraz Zamówień jego Dane będą przetwarzane przez Elektron w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. świadczenia usługi newsletter’a, badania satysfakcji Osoby z usług świadczonych w ramach E-sklepu przez podmiot trzeci oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Osoby,
  2. podjęcia działań na żądanie Osoby przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z E-sklepu,
 2. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem,
 • zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
 1. przetwarzania Formularza Zamówień czy Zamówienia,
 2. realizacji Zamówienia,
 3. dostawy Towaru,
 • dokonania rozliczania za Towar i jego dostawę,
 • zmiany lub rozwiązania Umowy,
 1. komunikacji z Osobą,
 2. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Osobę do Elektronu,
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Elektronie, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektron, w tym w celu:
 1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Elektronu,
 2. ochrony przed roszczeniami Osoby czy próbami oszustwa,
 • marketingu własnych usług Elektronu,
 1. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Elektron usług,
 2. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
 3. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
 • zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 1. Przetwarzane przez Elektron Dane Osoby obejmują: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, funkcję lub rolę osoby reprezentującej Klienta, numer zamówienia, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres strony internetowej.
 2. Odbiorcami Danych mogą być pracownicy Elektronu, podmioty współpracujące z Elektronem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zarządzania E-sklepem, jak również marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej Elektronu, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Elektron, sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem Elektronu procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych.
 3. Elektron nie przekazuje Danych Osoby do państwa trzeciego.
 4. Dane są przechowywane:
  1. do czasu odwołania zgody przez Osobę – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektron, chyba że elektron będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności korzystania z E-sklepu, lub Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Osoby przed zawarciem Umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków Elektronu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków Elektronu i Osoby – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektronu.
 1. Osobie przysługuje prawo do żądania od Elektronu dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 2. Osoba ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektron, w tym wobec profilowania na tej podstawie.Elektronowi nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Elektronu.
 3. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Elektronu, Osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. W przypadku przetwarzania Danych przez Elektron na podstawie zgody Osoby, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Osoba korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres info@elektrongostynin.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Osoby, telefonicznie pod numerem +48 24 235 62 26, lub osobiście w siedzibie Elektronu. Elektron zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości Osoby, w celu ochrony przysługujących jej praw, w szczególności zapobiegania podszywania się innych osób pod Osobę.
 6. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych Elektronowi przez Osobę jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, rejestracji Konta, złożenia Formularza i realizacji Zamówienia czy świadczenia usług newsletter’a. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Osobę, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Osoba zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Elektron w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 8. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Osoby za pośrednictwem E-sklepu, w szczególności w ramach Konta i Formularza Zamówień, Zapytań, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł - imiona i nazwiska, numer identyfikacyjny (m. in. NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, funkcja lub rola osoby reprezentującej Klienta, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  2. podmiotu obsługującego płatności - imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  3. dostawców Internetu - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 1. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 2. Osoba, poprzez odhaczenie „okienka” o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej” na stronie E-sklepu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Osoba ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Kupującego na adres mailowy Elektronu info@elektrongostynin.pl.

 

2. Pliki typu cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby. Przeznaczone są do korzystania z E-sklepu. Podczas wizyty Osoby w E-sklepie automatycznie zbierane są następujące dane osoby:
  1. adres IP,
  2. datę i czas wizyty na stronie,
  3. adres strony, z której Osoba została przekierowany na stronę E-sklepu.
 3. Elektron jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Osoby pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 

 1. Elektron wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Osoby, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowańOsób, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu E-sklepu do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania Osoby na każdej kolejnej stronie serwisu.
  5. zapamiętywanie ustawień filtrów katalogu produktów
  6. zapamiętywanie ilości produktów na stronie  katalogu produktów
  7. zapamiętywanie produktów do porównania
 2. E-sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony E-sklepu przez Osobę. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby do czasu ich usunięcia przez Osobę lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 3. Osoba może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 4. Elektron informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Osoby mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji E-sklepu.
 5. Pliki (cookies) z których korzysta E-sklep mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z Elektronem reklamodawcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij